بسم الله الرحمن الرحیم
با دست خودمان دشمن را تقویت می کنیم و همان دست را سوی آسمان بلند کرده و ظالمان را نفرین می کنیم.
نمیخواهد برای مظلومان جهان صدقه بدهید فقط لطفا پول گلوله های آمریکایی و اسرائیلی را نپردازید.
مسلمانان، فرزندان کوروش در سیره کدام پیامبر و پادشاه تقویت دشمن برای کشتار بوده؟
تصمیم با شماست...


جهت اطلاع رسانی سایرین این مجموعه را منتشر کنید.


دریافت به صورت تکی