به نام خداوند بحشنده مهربان

سیری در معجزات شگفت انگیز و بینظیر قرآن کریم.

به راستی که حقانیت قرآن در هر زمینه ای با قدری تفکر و توجه قابل مشاهده است.

مشاهده این مجموعه جذاب و خواندنی را به همه توصیه می کنیم.

 

مشاهده و دریافت تصاویر مجموعه به صورت مجزا