به نام خداوند بخشنده و مهربان

خانه حق را بیا آباد کن *خلق را سوی خدا ارشاد کن

امر بالمعروف کن بر جاهلان* نهی از منکر ز قوم غافلان

امر بالمعروف محبوب خداست* از صفات انبیا و اولیاست

انبیا را از همه گفت و شنود *غیر از این مقصود مقصودی نبود

این صفت چون از فروع دین توست *از شروط ملت و آیین توست

سعی کن تا دین خود کامل کنی *روز و شب ارشاد هر جاهل کنی

امر بالمعروف و نهی از منکرات* واجب عینی است چون صوم وصلات

امر بالمعروف چون موقوف شد *زین سبب هر منکری معروف شد

بالسان لین و خلق نکو* با خلایق تو کلام حق بگو

هر کجا قول تو افتد ناقبول* خاطر خرم مکن هرگز ملول

اجر این زحمت رضای داور است* مایه خشنودی پیغمبر است

روز محشر «ذاکر» ار خواهی نجات* تا توانی نهی کن از منکرات

 

 

دریافت و مشاهده این مجموعه به صورت تکی